đặc tính


Cho vay bổ sung vốn lưu động, bổ sung vốn kinh doanh

 Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi

Nâng hạn mức cho vay SXKD của khách hàng dựa trên hạn mức hiện tại

Thủ tục vay vốn đơn giản, phê duyệt hồ sơ nhanh chóng

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại Eximbank.

 Khách hàng có hoạt động SXKD ổn định thuộc các ngành nghề thương mại, sản xuất hàng hóa.

Khách hàng có tài sản bảo đảm là bất động sản.

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank.