đặc tính


 Cho vay đến 100% phương án vay vốn.

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi.

Thời gian vay đến 240 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt: tối đa 3 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

KH có nguồn thu nhập từ lương chuyển khoản/hoạt động SXKD chuyển khoản qua ngân hàng đáp ứng điều kiện sản phẩm.

Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích mua bất động sản/xây nhà/sửa nhà/tiêu dùng thế chấp bất động sản.