đặc tính


Phương thức vay vốn đa dạng: hạn mức tín dụng hoặc từng lần. 

Số tiền vay lên đến 100% phương án.

Phương thức trả nợ gốc linh hoạt: trả cuối kỳ hoặc trả góp hàng kỳ, theo thực tế hoạt động kinh doanh và các nguồn thu nhập trả nợ.

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng có giấy đăng ký kinh doanh (không bắt buộc đối với các ngành nghề pháp luật không yêu cầu).

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank..