Ngại chi ngày nắng, sợ chi ngày mưa

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank