20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Violet

Thời gian:01/10/2017 đến hết ngày 30/12/2017.
Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế dành cho nữ Eximbank Visa Violet.
Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank Violet.

Nội dung:

  • Thẻ phát hành mới: Miễn phí thường niên năm đầu tiên; tặng 400.000 đồng cho thẻ chính có phát sinh một giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 200 triệu đồng. Trường hợp khách hàng chấm dứt sử dụng thẻ Violet từ ngày 01/08/2017 đến 30/09/2017 để phát hành lại thẻ Violet không được xem là thẻ phát hành mới (được áp dụng như thẻ hiện hữu).
  • Thẻ hiện hữu: Tặng 300.000 đồng cho thẻ có phát sinh một giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 150 triệu đồng.
Tổng giải thưởng toàn bộ chương trình: 350 triệu đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: