VÀNG ĐIỀU CHỈNH VỀ MUC TIÊU ĐÃ ĐỊNH !

Như vậy, sự điều chỉnh của vàng về mục tiêu quanh 1153 USD/oz của chúng tôi đã được thể hiện. Sau khi có sự gia tăng lên quanh 1169 USD/oz trong phiên giao dịch Châu Á, vàng đã bắt đầu điều chỉnh và hiện tại đang duy trì tại mức 1154.30 USD/oz. Những dấu hiệu được chỉ ra trên các chỉ báo cho thấy, lực điều chỉnh vẫn có thể tiếp tục được duy trì. Chúng tôi vẫn đang kỳ vọng vùng hỗ trợ 1153 USD/oz bị phá vỡ.

 

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái bán khi giá tăng lên quanh vùng 1159 USD/oz, nhằm mục tiêu 1145 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1164 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst