Vàng điều chỉnh giảm giá - Chiến lược kinh doanh

 

Chiến lược

 

Bán quanh mức 1049

Mục tiêu 1032

Dừng lỗ: 1057

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank