Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 29/11/2010 - 03/12/2010