Thông tin kinh tế quan trọng được công bố trong ngày 26/10/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/10/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Môi trường kinh doanh Gfk_Đức

* * * *

4.5

4.3

20:10

Canada

Phát biểu của thống đốc BOC_Carney

* * * *