Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 29/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 29/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

21:00

Mỹ

Chỉ số nhà tổng hợp S&P/CS (N)

* * * *

-7.1%

-9.4%

22:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

* * * * *

53.0

49.5