Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 24/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 24/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

12:15

Nhật

Phát biểu của thống đốc BOJ_Shirakawa

* * * *

 

 

Cả ngày

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng Đức

 

 

 

Cả ngày

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng Ý

 

 

 

20:30