Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 22/07/2010

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

11:30

Nhật

Hoạt động sản xuất CN (T)

* * *

-0.4%

1.8%