Chiến lược phiên Âu - Mỹ

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1119

·          Mục tiêu 1108

·          Dừng  lỗ: 1123

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank