Chiến lược kinh doanh phân Âu - Mỹ

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1062

·          Mục tiêu 1052

·          Dừng lỗ: 1067.60

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank