CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 24/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1230 – 1244 – 1270

Các mức kháng cự:     1326 – 1347 – 1375

Giá hiện tại:                            1285.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1326 USD/oz với mục tiêu 1270 – 1244 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1326 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1347  & 1375 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx