CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/11/2013

Các mức hỗ trợ:          1180 – 1209 – 1222

Các mức kháng cự:     1270 – 1279 – 1286

Giá hiện tại:                            1247.7

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1270 USD/oz với mục tiêu 1222 – 1209 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1270 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1279  & 1286 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx