CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1197 – 1112 – 1223

Các mức kháng cự:     1250 – 1268 – 1279

Giá hiện tại:                            1234.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1250 USD/oz với mục tiêu 1223 – 1212 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1250 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1268  & 1279 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx