CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1240 – 1251 – 1266

Các mức kháng cự:     1295 – 1312 – 1321

Giá hiện tại:                            1280.5

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1266 USD/oz với mục tiêu 1295 – 1312 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1266 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1251  & 1240 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx