CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1232 – 1247 – 1267

Các mức kháng cự:     1298 – 1327 – 1363

Giá hiện tại:                            1280.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1267 USD/oz với mục tiêu 1298 – 1327 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1267 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1247  & 1232 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx