CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1555 – 1562 – 1568

Các mức kháng cự:     1587 – 1599 – 1603

Giá hiện tại:                            1580.99

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1587 USD/oz với mục tiêu 1568 – 1562 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1587 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1599 & 1603 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx