CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 05/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1538 – 1555 – 1565

Các mức kháng cự:     1581 – 1592 – 1603

Giá hiện tại:                            1578.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1565 USD/oz với mục tiêu 1581 – 1592 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1565 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1555  & 1538 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx