CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 04/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1514 – 1525 – 1535

Các mức kháng cự:     1563 – 1577 – 1584

Giá hiện tại:                            1549.4

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1563 USD/oz với mục tiêu 1535 – 1525 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1563 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1577 & 1584 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx