CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1180 – 1209 – 1226

Các mức kháng cự:     1258 – 1279 – 1286

Giá hiện tại:                            1246.37

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1258 USD/oz với mục tiêu 1226 – 1209 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1258 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1279  & 1286 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx