CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1384 – 1404 – 1418

Các mức kháng cự:     1485 – 1507 – 1539

Giá hiện tại:                            1352.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1485 USD/oz với mục tiêu 1418 – 1404 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1485 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1507 & 1539 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx