Chiến lược kinh doanh đầu ngày

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1107.50

·          Mục tiêu: 1102.50

·          Dừng lỗ: 1110

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank