Chiến lược kinh doanh đầu ngày

Chiến lược:

·          Mua vào quanh mức:1054

·          Mục tiêu:1064

·          Dừng lỗ: 1047

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank