Chiến lược kinh doanh đầu ngày

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1055

·          Mục tiêu: 1035

·          Dừng lỗ: 1060

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank