CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16/12/2011

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1562.00 USD/oz với mục tiêu 1592.00 – 1622.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1562.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1547.00 – 1532.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx