CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1462.00 – 1470.00 – 1478.00

Các mức kháng cự:                 1497.50 – 1508.00 – 1515.00

Giá hiện tại:                            1493.40

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1497.50 USD/oz với mục tiêu 1478.00 – 1470.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1497.50 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1508.00 – 1515.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx