CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1165.00 – 1170.00 – 1175.00

Các mức kháng cự :               1194.00 – 1200.00 – 1208.00

Giá hiện tại :                          1186.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1175.00 USD/oz với mục tiêu 1194.00 – 1200.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1175.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1170.00 – 1165.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx