CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1145 - 1166 - 1197

Các mức kháng cự :                1252 - 1275 - 1300

Giá hiện tại :                           1230.50

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1197 với mục tiêu 1252 – 1275 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1197 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1166 - 1145 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy 

Lược dịch theo dailyfx