CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1195 - 1202

Các mức kháng cự :                1237 - 1248

Giá hiện tại :                           1223.20

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1211 với mục tiêu 1237 – 1248 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1211 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1202 - 1195 USD/oz. 

                                                 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx