CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1165 - 1195

Các mức kháng cự :                1226 - 1237 - 1248

Giá hiện tại :                           1218.90

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1202 với mục tiêu 1226 – 1237 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1202 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1195 - 1165 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx