CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1161 – 1172

Các mức kháng cự :                1211 - 1216

Giá hiện tại :                           1199.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1184 với mục tiêu 1211 – 1216 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1184 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1172 - 1161 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

 

Lược dịch theo dailyfx