CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1078 – 1097 – 1107

Các mức kháng cự :                1126 – 1140 -  1160

Giá hiện tại :                           1116

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1107 với mục tiêu 1126 – 1140 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1107 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1097 - 1078 USD/oz.

                                             

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx