CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1094 – 1115 – 1124

Các mức kháng cự :                1142 – 1150 -  1165

Giá hiện tại :                           1133

Chiến lược tham khảo : Bán vùnh 1133 với mục tiêu 1124 – 1115.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1142. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1150 và 1165.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx