CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1095 – 1112 - 1130

Các mức kháng cự : 1155 – 1170 – 1185

Giá hiện tại : 1144     

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1130, nhằm mục tiêu 1145 – 1155.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1130 thì sẽ nhằm mục tiêu 1155 - 1070.

Lược dịch

Theo dailyfx