CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1095 – 1105 - 1122

Các mức kháng cự : 1145 – 1155 – 1170

Giá hiện tại : 1134     

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1122, nhằm mục tiêu 1145 – 1155.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1122 thì sẽ nhằm mục tiêu 1105 - 1095.

Lược dịch

Theo dailyfx