Bàn tin tư vấn tiền tệ ngày 06/11/2009

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          MỌI SỰ CHÚ Ý ĐỀU HƯỚNG ĐẾN BẢNG LƯƠNG PHI NÔNG NGHIỆP

·          EUR SỤT GIẢM KHI NHU CẦU TÀI SẢN RỦI RO GIẢM

·          VÀNG ĐANG TIẾP CẬN VÙNG ĐIỀU CHỈNH MẠNH

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

BẢNG LƯƠNG PHI NÔNG NGHIỆP

20:30

 

 

KỲ VỌNG