Thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch tại các điểm giao dịch ở TP.HCM