Thông báo về việc mở cửa hoạt động tại một số điểm giao dịch tại khu vực TP.HCM

 

(*) Danh sách các đơn vị tạm ngưng giao dịch và chuyển sang các đơn vị khác TẠI ĐÂY