Thông báo v/v mở cửa các đơn vị giao dịch tại KV TP.HCM