Thông báo V/v Gián đoạn chương trình Eximbank Loyalty để nâng cấp hệ thống