Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản