SMBC và EXIMBANK họp Ủy ban Liên minh

Ngày 08/02/2012, Ủy Ban Liên Minh Chiến Lược giữa Eximbank và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã nhóm họp theo định kỳ để xem xét và thảo luận các dự án liên minh chiến lược giữa 2 ngân hàng. Sau khi thảo luận, phía đối tác chiến lược SMBC cam kết tiếp tục hỗ trợ Eximbank trong năm 2012 để hoàn thiện các thể chế quản trị bao gồm quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Ngoài ra, SMBC cũng cam kết hỗ trợ Eximbank trong công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ việc mở rộng mạng lưới trong năm 2012.

Cả hai ngân hàng đều thống nhất nhận định hoạt động liên minh chiến lược giữa 2 ngân hàng trong 3 năm qua đã thành công tốt đẹp và gặt hái được nhiều thành quả, minh chứng qua kết quả hoạt động kinh doanh tốt của Eximbank trong những năm gần đây.