Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản