Eximbank triển khai kênh tin nhắn SMS cho khách hàng đăng ký đổi số điện thoại từ 11 số sang 10 số