Eximbank thông báo đã thực hiện nâng cấp thành công hệ thống ngân hàng lõi

(cập nhật ngày: 03/09/2018)