Eximbank công bố thông tin Tỷ lệ an toàn vốn ngày 30/06/2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Báo cáo thông tin Tỷ lệ vốn an toàn vốn thời điểm 30/06/2021 (xem tại đây)

(Theo thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)