DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TẠM NGƯNG GIAO DỊCH TẠI KHU VỰC TP.HCM